Завантаження...

Tropenmuseum Royal Tropical Institute Objectnumber 60006446 Plantage Guineesche Vriendschap in de
 

 

 

This photo was viewed 4 times and was downloaded in full size 0 times.

This photo was liked 0 times

Source page: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tropenmuseum_Royal_Tropical_Institute_Objectnumber_60006446_Plantage_Guineesche_Vriendschap_in_de.jpg

Summary

Description
Nederlands: Foto. Guineesche Vriendschap aan de Surinamerivier

volksnaam: Corbejansi linkeroever in het afvaren volgorde in het afvaren: in 1737: Strella Nova (1800a) - Goede Buurt — Beherseba - 3 Gebroeders (1000a) - Restaurada (in 7 parten) in 1801: Nieuwe Star (942a) - Orangestein (387a) - Zeldenrust (234a) - Guineesche Vriendschap (778a) - een ongenaamd gedeelte van 300 akkers (voorheen Bersaba) - De Drie Gebroeders (1200a) - Portobello (213a) in 1937: Nieuwe Star — Oranjestein — Zeldenrust — Guineesche Vriendschap — Drie Gebroeders — Porto-Bello auteur: Philip Dikland, 2002

In 2002 en 2003 bezocht Philip Dikland de plantage. Het emplacement van de plantage is thans overwoekerd door bos ; er is een restant van een waterwerk, en er is tevens een stoomgedreven suikerpersinstallatie, vrijwel geheel compleet, bestaande uit: een balansstoommachine (merk onbekend) een suikerpers (merk: Fawcett – Foenix foundries – Liverpool) Vanwege bijen was het niet mogelijk de pers nader te onderzoeken. Iets verder stroomopwaarts waren nog restanten van een dorpje, en verder laadkarren op rails, voor het transport van het riet uit de velden ; tenslotte twee kappa's. (merk: carron) Nog verder stroomopwaarts is in het bos een sluisje met overkluizing. Het is vrij ver van de rivier, en het is niet zeker of dit sluisje tot plantage Guineesche Vriendschap behoort of tot de buurplantage Zeldenrust.


chronologie: bronnen chronologie:De oude suikerplantage is diverse malen van naam veranderd. Op een gegeven moment was de naam "Leyenhoop", in 1759 "Goede Buurt", en tenslotte "Guineesche Vriendschap". De plantage was oorspronkelijk 1000 akkers groot. Omstreeks 1745 vond afsplitsing plaats van de 300 akkers grote koffieplantage Salem, later Zeldenrust. In 1752 was Salem het eigendom van Jacob A: de Davilaer. Onduidelijk blijft de betekenis van de volksnaam "Korboejansi"


1682 - Moses Coutinho 1737 - de Goede Buurt — Moses Isidro (kaart Lavaux, 1737) 1759 - de Goede Buurt — erven Moses de Abraham Isidro (ARA NOT 206 fol. 712) 1770 - de Goede Buurt — Mos. Isidro (kaart Lavaux, 1770) 1793 - Guineesche Vriendschap - 't fonds onder D. Luden (almanak 1793) 1827 - S. de la Parra (almanak 1827) 1863 - emancipatie 1863 - S. de la Parra (almanak 1863) 1889 - S. D. Fernandes (almanak 1889) Vanaf 1970 - de familie Lasley 2003 - verlaten 1682 - Moses Coutinho In 1682 bestond de plantage al. In dat jaar werd de plantage door Moses Coutinho verkocht aan Abraham Gabaij Isidro. De plantage was toen 1000 akkers groot (geg. warrand 1764)

1737 - de Goede Buurt — Moses Isidro (kaart Lavaux, 1737) De stamvader van het geslacht Isidro in Suriname is Abraham Gabai Isidro, omstreeks 1680 in Spanje of Portugal geboren. Hij ontsnapte — met achterlating van zijn vrouw — aan de spaanse inquisitie en vestigde zich te Londen, daarna in Amsterdam. In 1724 was hij nog daar. Later, wanneer is niet bekend, vestigde hij zich in Suriname. In Suriname heeft hij als rabbi bekendheid vervorven. In 1753 ging hij naar Barbados. (bron: Manfred R. Lehman, brief aan René Fernandes, 1992-08-12 ; archief joodse gemeente Paramaribo). In 1758 publiceerde zijn weduwe Sarah een geschriftenboek, "Yad Abraham". Toch blijft het een ietwat vaag verhaal. Reeds in 1710 staat de handtekening Isidro onder een document. Dit kan onmogelijk de latere rabbi zijn. Waarschijnlijk waren er meer leden van de familie in Suriname. Uit de geschiedenis is er wel iets bekend over de familie Isidro; op de begraafplaats te Jodensavanne liggen een aantal familieleden begraven :


Rachel Isidro (? - 1709) Sarah, vrouw van Moses Abraham Gabay Isidro (? - 1730) David Gabay Isidro (? - 1740) Ester, dochter van Abraham Gabay Isidro (1773 - 1776) Abraham Gabay Isidro (1736 - 1785) Er is ook nog een oudere Abraham Gabay Isidro bekend. In 1737 was deze eigenaar van de kleine plantage La Recuperada. Ook op de voormalige sephardische begraafplaats te Paramaribo zijn er leden van de familie begraven, maar van een veel latere generatie:

Sarah Izidro, huisvrouw van Menaseh Abarbanel (1767 - 1831) Isaak(?) Izidro, zoon van Menaseh Abarbanel (? - 1813 of 1814) 1759 - de Goede Buurt — erven Moses de Abraham Isidro (ARA NOT 206 fol. 712) De Goede Buurt was een kleine suikerplantage met slechts 35 slaven. Dat is veel te weinig om een suikerplantage goed te draaien. Er werd ook kost verbouwd, en dat zal wel het hoofdmiddel van bestaan zijn geweest.

1770 - de Goede Buurt — Mos. Isidro (kaart Lavaux, 1770) De kaart van Lavaux editie 1770 bevat veel fouten. De kaart werd in Nederland gedrukt op basis van informatie die vanuit Suriname werd aangeleverd. En in Suriname werd de informatie niet nauwkeurig bijgehouden. Ook de informatie over "de Goede Buurt" is niet correct. Moses Isidro was reeds lang overleden, en de plantage omstreeks 1764 verkocht aan David Francois Dandiran, blijkens een grondbrief uit dat jaar. De naastliggende plantage Behersaba stond in 1770 op naam van Jan Jacob Mauricius. David Francois Dandiran uit Geneve was in 1748 gehuwd met Johanna Catharina Desloges. Uit dit huwelijk zijn 2 zonen en 3 dochters bekend. Dandiran was tevens eigenaar van de koffieplantage Nooitgedagt aan de Commewijne (thans Ellen), en de plantage Beekvliet aan de Cottica. Hij was raadsheer van Hof van Politie en Criminele Justitie, en bekleedde een tijdlang de functie van ontvanger. Hij vertegenwoordigde in Suriname het handelshuis Jan van der Poll uit Amsterdam. Bij zijn dood in 1774 werd het plantagebezit onmiddelijk onder sequestratie geplaatst ; blijkbaar was het met hypotheek bezwaard. Dandiran werd begraven op zijn plantage Nooitgedagt aan de Commewijne, naast zijn vrouw, die een jaar daarvoor was overleden. Hun graven zijn verloren gegaan.


1793 - Guineesche Vriendschap - 't fonds onder D. Luden (almanak 1793) directeur: G. J. F. Gunther ; administrateur: J: J. Docher

1827 - S. de la Parra (almanak 1827) 722 akkers, directeur G. Hanbeek, administrateur S. de la Parra. De schatrijke planter Samuel de la Parra (1778 - ?) en diens broer(?) Samuel Hananja de la Parra bezaten in 1827 al meer dan 12 plantages: hout, suiker, koffie, en katoen. In 1824 was hij burger-kapitein van de militie. In 1836 was Samuel de eerste joodse surinamer die in een koloniaal bestuurscollege werd gekozen. (van Stipriaan, surinaams contrast, p. 298). Samuel bewoonde het grote huis "Cura et Vigilantia" aan de Gravenstraat, dat door Jean Nepveu was gebouwd. Een bevolkingsopname uit 1846 registreert maar liefst 52 huisslaven. Samuel was toen 68 jaar oud. In 1843 stonden 23 plantages geregistreerd op naam van De la Parra ; van deze waren er 7 in gebruik als houtgrond, 3 vrij kleine suikerplantages (waaronder Guineesche Vriendschap), 1 koffieplantage, en 12 verlaten gronden. In totaal werkten er 734 slaven. Waarschijnlijk dateert de stoominstallatie uit de tijd van De La Parra .

Teenstra bezocht de plantage in 1830 om gegevens te verzamelen voor zijn boek "de landbouw in de kolonie van Suriname". Hij noteerde 114 slaven, het riet werd geperst op een watermolen. De plantage was in die tijd 777 akkers groot.

In de periode 1832-63 zijn 3 manumissies bekend : Matheus Deniau ; Anthoinette Toledo ; en Wilhelmina Unces


1863 - emancipatie De eigenaren A. en. A. Oppenheimer te Paramaribo ontvingen een "tegemoetkoming" groot f 42.300,- en f 300,- voor 145 slaven. Deze eigenaren waren: Abraham Wolff Oppenheimer (Paramaribo) voor 5/6 aandeel Perle Levij Abrahams, wed. Albert Wolff Oppenheimer (Paramaribo) voor 2/18 aandeel Clasina Regina Oppenheimer (Paramaribo) voor 1/18 aandeel In 1846 werd een wijktelling gehouden in Paramaribo. De enqueteur bezocht het grote huis Waterkant 32, de woning van Albert Oppenheimer. Thans (in 2003) is hier het ministerie van sociale zaken gevestigd. Oppenheimer was toen 30 jaar oud, en gehuwd met Perle Abrahams. Het huishouden telde 3 vrije bewoners en 24 slaven. Als beroep staat "ponter" genoteerd. In 1852 kocht Oppenheimer het perceel no. 102, (waterkant 12) en bouwde daar een nieuw huis. Dit fraaie huis is thans het eigendom van Michael Vervuurt.


1863 - S. de la Parra (almanak 1863) Maar de almanak van 1863 noemt niet Oppenheimer, maar de la Parra als eigenaar ! Waarschijnlijk hebben de gegevens van de almanak betrekking op de situatie van 1862. De plantage was 922 akkers groot, de directeur was M. Robles Az. ; de administratie werd gevoerd door S. de la Parra buurplantage Zeldenrust behoorde aan plantage Guineesche Vriendschap, en daarmee had de plantage weer ongeveer dezelfde vorm en grootte als bij de allereerste uitgifte omstreeks 1680.

1889 - S. D. Fernandes (almanak 1889) S. D. Fernandes beheerde de plantage zelf. De gezagvoerder was S. J. Fernandes. De productie was klein, wat cacao en bananen. In de 20e eeuw groeide de plantage weer wat uit en werd gemoderniseerd, en heeft tot ver in de 20e eeuw bestaan. Wie op dat moment de eigenaren waren, moet nog worden achterhaald. Vanaf 1907 begon men contractarbeiders in dienst te nemen. In de periode 1907 - 1929 werden 57 hindustaanse en 312 javaanse contractanten geworven. Al die jaren werd de plantage namens de Surinaamsche bank beheerd door Erick Strey. Deze stelde op zijn beurt de heer Cob Stel van 1936 tot 1938 aan als directeur/administrateur van de plantageIn 1938 werd de onderneming failliet verklaard, en de familie Stel remigreerde naar Nederland.

(zie foto's foto onder door Cob Stel gemaakt van de plantage)


Vanaf 1970 - de familie Lasley De familie Lasley kocht omstreeks 1970 de plantages Guineesche vriendschap en Zeldenrust. De heer Jaap Lasley bericht hierover het volgende :

"... Te uwer informatie : de twee plantages beslaan ruim 450 hectare. Mijn vader heeft ze aan het eind van de zestiger jaren gekocht. Vervolgens heeft mijn aangetrouwde oom Bert Groeliker (destijds manager van een Jamin plantage) getracht er bananen, cacao en sinaasappels te verbouwen. Dit is geen groot succes geworden, en sindsdien is er eigenlijk geen enkele poging meer gedaan om de plantages te ontginnen ..."

2003 - verlaten De plantage is verlaten en begroeid met bos

top ^bronneninternet-databases gidsen GPS-meting inventarisaties grondbrieven (archief dienst der domeinen, Paramaribo) internet-databases Philip Dikland — oud archief der burgerlijke stand in Suriname Heinrich Helstone, Okko ten Hove e.a. - database emancipatieregisters 1863

Maurits Hassankhan — database hindustaanse en javaanse immigratie


gidsen baas Franklin Glasie woont op de linkeroever in het opvaren, ongeveer 10 minuten van de houtconcessie van Amoksie op Rorac.

GPS-meting ingang naar emplacement Guinesche vriendschap: N 05-37-121 / W 055-02-969 ingang naar sluisje stroomopwaarts: N 05-35-130 / W 055-02-795

inventarisaties uit de periode 1713 - 1742 zijn geen inventarisaties bekend uit de periode 1740-1780 is er 1 inventarisatie :


1759-12-20 ARA no. 206 folio 712 inventarisatie plantage de Goede Buurt, voorh. Leyenhoop. ligging: Suriname aan de rechterhand in het opvaren tussen de plantages van Samuel Uz: Davilaar en van de erven Arb: de Pina en Pierre Ferrand gegevens: 700 akkers, 35 slaven, watermolen, suiker, tayer, bananen, cassave, duiven, taxatie: Nf 41.227,- verzoeker: Pierre Ferrand, als huurder der plantage Leyenhoop, nu genaamd Goede Buurt: Moses Jessurum, als afgevaardigde der mede-erfgenamen eigenaren: erven Moses de Abraham Isidro reden: overdracht van bewind door: P: Ferrand en Moses Jessurum aan de nieuwe directeur Ludolff Lohman grondbrieven (archief dienst der domeinen, Paramaribo) 1764 - warrand 1786 grondbrief van Berseba 1764 - warrand Alzoo den Edele Achtbaare Heer David Francois Dandiran aan ons bij requeste heeft te kennen gegeven, hoe dat sijn Edele voor eenige tijd gekogt hadde van de erven Ab: Cabaij Jsidro seeker suijker plantage genaamt De Goede Buurt, groot 700 akkers land geleegen in rio Surinaeme regterhand in 't opvaaren tusschen de plantage van Davilaar en het land uijtgegeven in 1750 aan Pierre Ferrand ; dat sijn Edele van deselve ook wel hadde ontvangen en overgenomen seker authentique copij transport waaruijt bleek dat reets in deze jaare 1682 die landen sijnde toen groot duijsend akkers aan wijlen Abm: Gabaij Jsidro was getransporteert door Moses Coutinho sijnde deze damaals de eijgenaar van hetselve land en dat wel N: met voorgaande kennisse en content van den toen sijnde heer gouverneur P: van Veen soals dat toen apparent de tisante was geweest ; en van welk stuk land welgem: Heer Gouverneur sekerlijk te vooren aan hem Moses Coutinho een warrand heeft verleend gehad dewelke apparent bij dit transport ook is overgegeven geworden, dog die boedel naderhand vervallen sijnde aan de Portugeesche Joodsche Weeskamer en de papieren en saaken van gemelde kamer in Groote Confusie geraakt als ook veele papieren vermist waren / gelijk bekent was / en waaronder seekerlijk ook die voorige warrand was weggeraakt, altans dat deselve in 't geheel niet meer te vinden was, ook mitsdien aan sijn Edele als kooper niet hadde kunnen werden overgegeven ; en dewijl sijn Edele nogtans gaarne tot sijn eijgen gerustheid daarvan behoorlijk warrand wilde hebben ingevolge de placcaaten daarvan sijnde, so was sijn Edele sig keerende tot ons, oodmoedig versoekende dat aan sijn Edele een nieuwe warrand mogte gegeven worden van deze seven hondert akkers land, als sijnde van te vooren reets drie honderd akkers daarvan verkogt geworden. So is 't dat wij het voorschreeven hebben overgemerkt alsmede ingesien de geregtelijk koop en transport brief daarvan aan ons vertoond en ons daaruijt gebleeken sijnde het geposeerde conform de waarheid te sijn, mitsdien concedeeren aan den Edele Achtbaare Heer David Francois Dandiran, omme in allodialen eijgendom op te neemen en erffelijk te moogen besitten gemelde plantagie genaamt De Goede Buurt, groot 700 akkers land geleegen in rio Surinaeme regterhand in 't opvaaren tusschen de plantage van Davilaer en het land uijtgegeeven in Ao. 1750 aan Pierre Ferrand, en zulx onder conditien en restrictien als volgt. Sal hij gehouden zijn de approbatie van deze warrand binnen ses maanden aan Haar Edele Groot Agtbaare De Heeren Directeuren der Edele Geoctroijeerde Societeit deeser colonie te verzoeken die binnen twaalf anderen maanden aan ons sal moeten werden vertoond. Alsmede hetselve land te doen uijtmeten en daarvan laaten vervaardigen vier evengelijke kaarten die illico ter approbatie aan ons sullen moeten werden gebragt, waarvan één voor de Edele Societeit voornoemt, één voor ons, één om neffens deze warrand ter secretarij dese colonie te worden geregistreert, en één voor den eijgenaar sal sijn. En dat bij ieder hondert akkers land bij continuatie altoos sullen moeten sijn en blijven geaffecteert ten minsten twee slaven. Voorts sal sijn Edele copie authenticq van deese warand aan de Heer Raad Fiscaal deser colonie onder recipisse moeten ter hand stellen en deselve recipisse annexeeren bij 't versoek van approbatie op deese warrand aan Hoog Gemelde Edele Societeit, ten welkers behoeven in cas van verkoop ten allen tijden het regt van naasting word gereserveert. Ook sal niets mogen werden ondernomen tot nadeel der vrije indianen ofte vorige concessien, ook word verboden om natuurlijke kreeken die in dit land mogte sijn te ..... of toe te vallen, maar word verstaan dat deselve voor iedereen open en vrij moeten blijven om te bevaaren. Aldus gedaan en met ons zegel bekragtigt Pararmaribo desen 1 junij 1764 / was getekend / W: Crommelin / onderstond / ter ordonnantie van de heer gouverneur / en getekend / G: W: Wittchow gesw: clercq nevens appositie van 't zegel van de heer gouverneur in rood lak accordeert met sijn origineel C: F: Schultz gesw: clercq

1786 grondbrief van Berseba Alzoo David Uz: Davilar zoo prive als in qualiteit alleen overgebleeven voogd over de minderjaarige kinderen van wijlen David Uz: de Avilar voor soo verre deszelfs portie in den boedel wijlen Sam: Uz: de Avilar betreft, aan ons bij requeste heeft te kennen gegeeven. Dat hij suppliant in dato 12 december 1785 door den Edele Achtbaare Hove van Politie is werden geauthoriseerd tot de verkoop van seeker stuk land groot 300 akkers gelegen in rio Suriname tusschen de plantage de Drie Gebroeders en Guineesche Vriendschap. Dat den suppliant reeds bij courante de nodige advertentie van de verkoop hadden doen bekend maaken, de bij requeste geannexeerde bewijzen van eijgendom aan den geswooren landmeter J: H: Moseberg heeft ter hand gesteld ten einde die 300 akkers land van de daarvan zijnde generaale kaart aff te rooijen, met welke kaart en generaal warand hij sig ten onse secretarije addresseerde ter obtineering van certifikaat, en vernoomen hebbende die kaarten alvorens moeten werden geapprobeerd en de warrand van 't zelve stuk land geobtineerd. Dierhalven zig is keerende tot ons, ootmoedig verzoekende de bij requeste geannexeerde kaarten te approbeeren en de warrand daarvan in forma te verleenen. Zo is 't dat wij 't voorschreeven overgesien ende positive conform de waarheid bevonden hebbende alsmede ingezien de kaarten der uijtmeeting door den geswooren landmeter J: H: Moseberg in dato 10 junij dezer jaars van 't voorsz: stuk land gemaakt en door ons op heeden geapprobeerd, mitsdien vergunnen en concedeeren aan David Uz: de Davilar soo prive als in qq als alleen overgebleeven voogd over de minderjaarige kinderen van wijlen David Uz: de Avilar voor soo verre deszelfs portie in den boedel wijlen Sam: Uz: de Avilar betreft, omme in allodialen en erffelijke eijgendom te blijven bezitten 't voorsz: stuk land geleegen in rio Suriname tusschen de plantagie de Drie Gebroeders en Guineesche Vriendschap groot 300 akkers met een face van 30 kettingen, nogthans onder conditien alsvolgt. Zal hij qq gehouden zijnde approbatie op dese warrand van Haar Edele Groot Agtbaare de Heeren Directeuren en Regeerders deser colonie te verzoeken binnen den tijd van ses maanden, op poene van daarvan ingebreeken blijvende voor de eerste ses maanden na de bepaalde tijd te verbeuren eene boete van f 50,-, de volgende ses maanden een boete van f 100,-, en de laatste ses maanden een boete van f 200,-, alles ten behoeven van 't militaire hospitaal alhier, en zal gemelde approbatie binnen twaalf andere maanden aan ons moeten werden gebragt vertoond. Ook sal hij qq deese warrand beneffens de door ons geapprobeerde kaarten illico ter secretarij deeser colonie laaten registreeren en ons daarvan behoorlijk doen blijken, en zal bij deese 300 akkers land bij continuatie altoos moeten sijn en blijven geaffecteeert ten minsten drie stux slaaven, alles op poene dat ingevalle hij qq aan de stipulatien in deese vermeld niet en voldoet, hij de facto en buiten form van proces van deese possessie sal sijn vervallen en worden gepriveerd, ..... in den boesem van Hooggemelde Heeren Directeuren om daar meede te handelen soo als bevonden sal worden te behooren, ten welkers behoeven ook in cas van verkoop ten allen tijden 't regt van naasting werd gereserveert. Laastelijk sal hij qq copie authenticq van deese warrand aan den heer Raad Fiscaal deeser colonie onder recepisse moeten ter hand sullen en deselve annexeeren bij 't versoek van approbatie op deese warrand aan Hooggemelde Heeren Directeuren. Ook zal hij qq niets vermogen te onderneemen tot nadeel der vrije indiaanen offte eenige voorige concessien en soo er natuurlijke creecquen door dit land mogten loopen deselve niet toe te vallen offte stoppen, maar word verstaan voor een ieder open en vrij te moeten blijven om te kunnen bevaaren. Aldus gedaan en met ons zegel bekragtigt Paramaribo desen 14 junij 1786 / was getekend / Wichers / onderstond / ter ordonnantie van de heer gouverneur / en getekend / H: Schouten eerste gesw: clercq nevens appositie van 't zegel van de heer gouverneur in rood lak accordeert met sijn origineel H: Schouten eerste gesw: clercq

bron: nationaal archief Suriname. Plantage Guineesche Vriendschap in de omgeving van Paramaribo
Date circa 1928(1928)
Source Tropenmuseum
Author Fotostudio 'Augusta Curiel' (Fotograaf/photographer). niet bekend / unknown (Fotograaf/photographer).

Licensing

Tropenmuseum - Logo zonder tekst.svg This file was provided to Wikimedia Commons by the Tropenmuseum as part of a cooperation project. The Tropenmuseum, part of the Royal Tropical Institute, exclusively provides images that are either made by its own staff, or that are otherwise free of copyright.

??????? | Dansk | Deutsch | English | Español | Français | Magyar | Bahasa Indonesia | Italiano | ?????????? | ?????? | Plattdüütsch | Nederlands | Polski | Português | ??????? | +/?

w:en:Creative Commons
attribution share alike
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
Attribution: Tropenmuseum of the Royal Tropical Institute (KIT)
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
  • share alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.Licensing:
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Comments

Only registered users can post comments. Please login


EXIF data:
File name tropenmuseum_royal_tropical_institute_objectnumber_60006446_plantage_guineesche_vriendschap_in_de.jpg
Size, Mbytes 0.067064453125
Mime type image/jpeg
The images at Free-Photos.biz come mainly from Wikimedia Commons or from our own production. The photos are either in the public domain, or licensed under free linceses: Free-Photos.biz license, GPL, Creative Commons or Free-Art license. Some very few other photos where uploaded to Free-Photos.biz by our users and released into the public domain or into free usage under another free license (like GPL etc.)

While the copyright and licensing information supplied for each photo is believed to be accurate, Free-Photos.biz does not provide any warranty regarding the copyright status or correctness of licensing terms. If you decide to reuse the images from Free-Photos.biz, you should verify the copyright status of each image just as you would when obtaining images from other sources.


The use of depictions of living or deceased persons may be restricted in some jurisdictions by laws regarding personality rights. Such images are exhibited at Free-Photos.biz as works of art that serve higher artistic interests.

christianity portal