Завантаження...

Mes-jan-de-doot
 

 

 

This photo was viewed 0 times and was downloaded in full size 0 times.

This photo was liked 0 times

Please login in order to see the source link

Summary

Description Scanned page showing the knife of Jan de Doot and the kidney stone he removed with said knife from his own kidney with the help of his brother in the 17th century. This story is described in the book Observationes Medicae by Nicolaes Tulp. Full Dutch story accompanying the picture:

Waarneemingen. IXde Boek, eenendertigste Hoofdstuk. Een zieke zig zelven van den Steen Snydende.

"Joannes Lethaus, een Smit, een moedig Man, en van eene ongehoorde stoutheid, wien de Steensnyder tweemaal den steen had afgnomen, had zoo veel tegenzin in zyne dagelyksche rampen, en herhaalde snyding: dat hy ten derden male van denzelfden beul gepynigt zynde, liever aan allerhande gevaren wilde onderworpen worden, dan het mes des steensnyders wederom te beproeven. Hebbende dan zyn moed opgebeurt met de hoop van de herstelling zyner gezontheid, en nu vastgestelt hebbende, met niemands tusschenkomst, zig zelven te snyden; zond hy zyne Huisvrouw geen erg daar in hebbende naar de Vismarkt; en het Sakje (Scrotum) pgeschort zynde van zyn broeder, die alleen by het werk tegenwoordig was, en de steen met zyn linkerhand vastgehouden hebbende, sneed hij moedig in de bilnaad (Perineum), met een mes heimelyk van hem bereid, en telkens staande bragt hy de derde slag toe, eer de wond kwam tot die langte, welke de grootte des steens vereischte. welks uithaling evenwel door de nauwe opening der wond hoe hy moejelyker vond, hoe hy meer poogde die, zyne twee vingers aan beide syden daar in gestoken hebbende, te verwyderen; en daar meede kragtiger dringende, waar in het grootste belang van dit werk was, den steen eindelyk met een zeer groot geraas, en merkelyke scheuring der blaas uit zyne schuilhoeken te dryven. Welke meer stoute dan voorzigtige onderneming naar zyn wensch gelukt zynde, en nu op den grond leggende de vyand die hem den oorlog had aangedaan, haalde hy een Heelmeester, op dat de kanten der wond toegenaait zynde, de opening die hy zig zelven gemaakt had behoorlyk verbonden werd; welker vleesch ook zoo gelukkig gegroeit is, dat 'er geen kleine hoop van gezontheid heeft toegeligt, maar de wond was te groot, dan dat de blaas zoo zeer gescheurt zonder gaping of gedurige verzweering (Ulcus) geheelt werd.

Maar deze steen groter dan een Hoender-Ey, en wegende vier oncen, verwekte des te meer verwondering, hoe ze gelukkiger voor den dag kwam, alleen door behulp der hand, zonder de vereischte werktuigen, en dan van den zieke zelve, die al zyn hulp alleen had in de stoutheid, gelyk de vertrouwendheid alleen in de ongeduldigheid: in welke waarlyk ontoegankelyk vertrouwen eener opgebeurde moed, gelyk hy niemand week, zoo was hy ook geensins minder dan die geenen, wier standvastigheid de gedenkschriften der ouden fraay opschikken. Zoo helpt somtyds de onbezonnenheid, dien de reden niet helpt."
Date 1740(1740)
Source Geneeskundige Waarnemingen van Nikolaas Tulp. Oud Burgermeester der stad Amsterdam. Naar den zelfden Druk uit het Latyn vertaalt. Te Leiden, By Juriaan Wishoff. 1740
Author Nikolaas Tulp
Permission
(Reusing this file)
Public domain This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired.

This applies to Australia, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years, Soviet Union has 74 years for some authors. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement the rule of the shorter term.


This file has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.
Other versions

Original manuscript from 1640 'Observationes Medicae' in Latin.[1]

Licensing

Public domain This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired.

This applies to Australia, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years, Soviet Union has 74 years for some authors. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement the rule of the shorter term.


This file has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.


Licensing:
Public Domain

Comments

Only registered users can post comments. Please login


EXIF data:
File name mes-jan-de-doot.jpg
Size, bytes 0.0132095947266 мб
Mime type image/jpeg
The images at Free-Photos.biz come mainly from Wikimedia Commons or from our own production. The photos are either in the public domain, or licensed under free linceses: Free-Photos.biz license, GPL, Creative Commons or Free-Art license. Some very few other photos where uploaded to Free-Photos.biz by our users and released into the public domain or into free usage under another free license (like GPL etc.)

All photos in average size can be saved by everyone without registration (by right-clicking) - and all photos can be downloaded in full-size and without the big watermark by members (by left-clicking) (registration and free membership required).

While the copyright and licensing information supplied for each photo is believed to be accurate, Free-Photos.biz does not provide any warranty regarding the copyright status or correctness of licensing terms. If you decide to reuse the images from Free-Photos.biz, you should verify the copyright status of each image just as you would when obtaining images from other sources.


The use of depictions of living or deceased persons may be restricted in some jurisdictions by laws regarding personality rights. Such images are exhibited at Free-Photos.biz as works of art that serve higher artistic interests.

christianity portal